شاید فکر کنید آکنه پشت کمر بسیار خجالت آور و ناراحت کننده است.اما این نمیتواند دلیلی...