پروستات بخشی از دستگاه تولید مثل مردان است. تورم پروستات به بزرگ شدن زیادی پروستات و...