اکثر نوجوانان به والدین خود دروغ می گویند اما والدین به راحتی می توانند نشانه های...